Holiday In Tenerife EU

Nyereményjáték szabályzat

Vissza az előző oldalra

„Tenerifei Álomnyaralás egy e-book áráért? Nyerd meg a tenerifei 5 *-os álomnyaralásod!”

Holiday in Island SL országos fogyasztói játék hivatalos szabályzata

(a továbbiakban „Játékszabályzat/Szabályzat”)

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Az Holiday in Island SL., mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 38611 38611 San Isidro, Spain, Tenerife, Calle Icod 2. 1/12 Adószám: ESB-09693557) a továbbiakban: Holiday in Island SL. vagy Szervező”) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó– vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Holiday in Island SL. cégen keresztül a 4. pontban megjelölt, jelen Játékszabályzat I. sz. melléklete által tartalmazott, a Játékban részt vevő NYEREMÉNYCSOMAGOK KÖZÜL legalább 1 db-ot (egy darabot) vásárolnak a Játék 5.1. pontban rögzített időtartama alatt (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A Játékban részt vevő termékek megvásárlásával a Játékos automatikusan részt vesz Pályázatával a sorsoláson, ezzel egyidejűleg pedig hozzájárul adatainak a sorsoláshoz szükséges közjegyzői adatfelhasználásához (név, rendelés dátuma, e-mail vagy telefonszám).

 1. A Játékban az 1.1. pontban meghatározott módon vehet részt a Játékos. A Játékban nincsen külön regisztrációs fiók, a Játékos minden Pályázatával automatikusan részt vesz a sorsoláson.

 1. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is részt vehet a Pályázaton. Ha valaki több Pályázaton kíván részt venni, úgy minden Pályázathoz az 1.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő önálló vásárlás szükséges. Amennyiben kettő, vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több mint egy perc elteltével elvégezni. Amennyiben egy  Pályázatban több részt vevő termék szerepel, az egy Pályázatnak minősül, függetlenül attól, hogy hány darab termék szerepel rajta és attól is független, hogy az akár az alap darabszám egész számú többszöröse lenne.

 1. A Játékosnak az 1.1. pont szerinti Pályázata során kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadnia a jelen Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően.

         A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti számlát a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül és azon minden adatát jól olvasható módon megőrizze, és azt, amennyiben nyertessé válik, a jelen Játékszabályzat 6.2. pontja szerint a Lebonyolító számára eredetiben rendelkezésre bocsássa.

 • A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) a Holiday in Island SL  (székhely: (székhely: 38611 38611 San Isidro, Spain, Tenerife, Calle Icod 2. 1/12 Adószám: ESB-09693557)

 • A játékból ki van zárva a Holiday in Island SL . valamennyi munkavállalója és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói – értve ez alatt minden olyan személyt, aki az előzőleg felsorsolt cégek részére, bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez –, kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 • A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

         A Játékban a Holiday in Island SL  által forgalmazott, 2023. február 23. – 2023. március 14. között vásárolt NYEREMÉNYCSOMAGOK vesznek részt A részt vevő termékek teljes listáját jelen Játékszabályzat I. sz. melléklete tartalmazza.

 • A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 • A Játék 2023. február 23. napján 10 óra 00 perc 01 mp-től 2023. március 14. napján 19 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2023. március 14. napján 19 óra 59 perc 59 másodperc. 

 • A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között.

 • A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 • Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázaton részt venni. A Játékban kizárólag a 2023. február 23. és 2023. március 14. között, a promócióban részt vevő termékek 1.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő megvásárlásával lehet pályázni.

 • A Játékos köteles a Pályázat eredeti számláját sértetlenül és olvasható módon megőrizni. Amennyiben a Játékos Pályázata nyertessé válik, a Lebonyolító erről e-mailben vagy telefonon értesíti. A Játékos köteles az eredeti bizonylatot az értesítést követő 10 munkanapon belül megküldeni  a Lebonyolító részére jól olvasható módon e-mailben a Lebonyolító  info@holidayintenerife.eu e-mail címére megküldeni. Amennyiben a Játékos Pályázata nyertessé válik, a nyeremény átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító, Pályázatként beküldött eredeti számla postai úton való beküldése vagy jól olvasható fotójának eljuttatása a Lebonyolító részére.

A nyertes eredeti számla postai feladásának igazolhatósága és a küldemény nyomonkövethetősége érdekében a Szervező javasolja, hogy a nyertes azt tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára és beküldés előtt készítsen fénymásolatot vagy fotót a beküldött vásárlási bizonylatról annak érdekében, hogy ha az bármely okból nem érkezne meg a Lebonyolítóhoz, úgy igazolni tudja, hogy azzal rendelkezett.   

         A nyertes számla Lebonyolítóhoz való fentiek szerinti eljuttatásáról a Játékos köteles saját költségén gondoskodni.

         Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeti számlát fogad el! Amennyiben a számla nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, annak tartalma nem egyezik meg a számlát kibocsátó áruház számlázóprogramjában szereplő számlamásolat tartalmával teljes egészében, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (számlaszám, vásárlás időpontja stb.), vagy az nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni.

         Bármilyen módon hamisított, vagy manipulált számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő számlák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó.

A Lebonyolító a számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a számla tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, akinek a nevén történt a Játék időtartama alatt a vásárlás.

 • A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése, és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, vagy az ebből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

         A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

 • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján a Játékból kizárhatja. A Játékból – a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított számlával, vagy e-mailben kapott számlával vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.

 • A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet, vagy erre irányuló magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból bárkit, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

 • A Pályázaton csak az 1.1 pontban meghatározott módon lehet érvényesen részt venni.

 • NYEREMÉNY, SORSOLÁS

 • A Játék ideje alatt (5.1. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi nyereményt nyerhetik meg.

Nyeremények:

Fődíj:

Összesen: 1 db Tenerifei álomnyaralás a Holiday in Tenerife.eu-val

2.000.000ft értékben.

·        Szállással 7 éjszakára 2 fő részére,

·        5 csillagos szállodában,

·        félpanziós ellátással, 

·        2 db egymás mellé szóló repülőjeggyel Budapest-Tenerife útvonalon oda- és visszaútra,

·        2 db 32 kg-os feladott poggyásszal és elsőbbségi beszállással,

·        Prémium privát transzferrel

·        2023. július 1- és augusztus 31 között

Egyéb nyeremények:

Összesen: 3 db Élményvezetés Ferrari f12 Berlinetta

Összesen: 7 db Bálna és delfinnézős katamarános hajótúra

Különdíj:

-Ha fődíj, nyertese a középső vagy legnagyobb csomagot vette akkor különdíjként még kap hozzá egy double jetski túrát is 2 fő részére.

-1 órás double jetski túra 2 fő részére

–  Ha fődíj, nyertese a legnagyobb csomagot vette, akkor különdíjként még kap hozzá egy helikopteres utat.

– helikopteres „Déli Partvonal” túra két fő részére

A nyeremény részletes leírását a II.sz. melléklet tartalmazza.

A Nyeremények kisorsolására valamennyi érvényes Pályázatot benyújtó Játékos között kerül sor a 7.2. pontban foglaltak szerint.

         A Nyeremény készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem váltható át. Előre nem látható, Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső események bekövetkezésének esetére Szervező és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyertesnek a meghirdetett nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni.

         Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremény átadását követően annak felhasználásánál, vagy annak felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremény átadására vállal kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremény minőségéért és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség, amelyet a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes Játékosnak megnevez.

 • Sorsolás módja

A Nyeremények, tehát a Fődíj és Egyéb nyeremények kisorsolására 2023. március 21-én, 10.15 órakor Közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző irodájában a 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen. A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A Nyeremények nyertesei és a kisorsolásra kerülő 3 tartaléknyertes neve a Közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolító részére.

         A Játékban a 7.1. pontban megjelölt Nyereményen kívül a Játékosoknak más nyeremény megnyerésére nincsen lehetőségük. Egy Játékos maximum 1 darab (egy darab) Nyeremény megnyerésére jogosult.

 • NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 • Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt nyeremény nyertesét a Játékos jelen Szabályzat szerinti kiválasztását követő napon, illetve héten e-mailben vagy telefonon, a Játékos által a vásárlás során megadott e-mail címen, vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Pályázatban szereplő adatokból kinyert információ szerinti elérhetőségen értesíti a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének részleteiről. A nyeremény átadása személyesen történik.

 • Amennyiben a nyertes az értesítést és a nyeremény átvételével kapcsolatos egyeztetést követően a határidő végéig nem veszi át személyesen a nyereményét, úgy az arra való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadásának részleteit a II. számú melléklet tartalmazza.

 • A Lebonyolító a nyeremény nyertesének nevét a Játék lezárultát követő maximum 70 naptári napig a Szervező Facebook oldalán, https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve, lakóhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez a Játékos a Játékba történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul.

 • A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amely esetén az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót, és előbbiek Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS

         Amennyiben még is bármilyen adókötelezettség felmerülne, azt a Szervező viseli a továbbiakban.

 1. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

         A Játékról részletes információk a https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

         A Játékosok a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információkért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, a  info@holidayintenerife.eu  e-mail címre írhatnak.

 1. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelés célja és fogalma

         A Játékos beleegyezik abba (kifejezett hozzájárulását adja ahhoz), hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/és a Szervező nevében a Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében a

 • Pályázat érvényessége,
 • Nyertes azonosítása,
 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
 • Nyeremény átadása céljából kezelje.

         Az adatkezelés további célja a Játékosok pályázatának azonosítása a sorsolás során.

Bármely Játékos e-mail címének, valamint a Pályázat során megadott egyéb adatainak (pl. név, cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

         A Játékos a vásárlással egyértelmű és határozott hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

         E felelősségvállalásra tekintettel a felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, akinek a nevére történt a vásárlás (Pályázat).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a Játékos önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a Pályázata során elfogad. A Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltaknak, megfelelően, illetve a jelen pont szerinti, és a Szervező honlapján található adatkezelési tájékoztatás alapján.

A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

         A jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Szervező és Lebonyolító különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelésre jogosult személyek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi Adatfeldolgozók végzik.

Adatkezelésre jogosult a Szervező. Adatfeldolgozásra jogosult a Lebonyolító és annak informatikai partnere, a Közjegyző. Az adatok megismerésére a Szervezőnek, a Lebonyolítónak, a Közjegyzőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkavállalói jogosultak.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

 1. Adatkezelő: Az Holiday in Island SL., mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 38611 38611 San Isidro, Spain, Tenerife, Calle Icod 2. 1/12 Adószám: ESB-09693557) a továbbiakban: Holiday in Island SL. vagy Szervező”) https://holidayintenerife.eu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából jelen szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében a következő Adatfeldolgozók végzik: Sorsolást lebonyolító (Maxxon Reklám Kft.), Közjegyző (Dr. Kuti Szilvia).

 1. Adatkezelő által kezelt adatok köre

Név (vezeték- és keresztnév) pályázat beküldése + azonosítás + nyertes kihirdetése
E-mail cím pályázat beküldése kapcsolattartás
Lakcím pályázat beküldése kapcsolattartás + nyertes kihirdetése
Telefonszám (opcionálisan) pályázat beküldése kapcsolattartás
 Számlaszám pályázat beküldése

Megbízott Adatfeldolgozók sorsolást tanúsító lebonyolító és Közjegyző Dr. Kuti Szilvia (1052 Bp. Szervita tér 5. 1/1., adószám: 27127751-1-41)

Név (vezeték- és keresztnév) azonosítás
E-mail cím azonosítás
számlaszám azonosítás

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Játékos számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhet el. A cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Játékos képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Játékos tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Játékos bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Játékos külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 1. Adatkezelő által kezelt adatok köre

Kezelt adatok köre és célja:

Nyertes Név (vezeték-, és keresztnév) azonosítás
E-mail cím kapcsolattartás
Lakcím kapcsolattartás
Telefonszám (opcionálisan) kapcsolattartás
IP cím számlaszám azonosítás pályázat beküldése

 1. Az adatkezelés és feldolgozás elvei és módja

 1. Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az Adatkezelő nevében kezelik.

 1. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Játékos hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 1. Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 1. Adatfeldolgozók a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 1. Az Adatfeldolgozók az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Játékos beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Játékos elérhető Személyes adatait.

 1. Az Adatfeldolgozó rendszere a Játékosok aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Játékosok által a Pályázatkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 1. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Játékost, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Az Adatfeldolgozók gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 1. Az adatkezelés időtartama

 1. A Pályázat során megadott adatokra vonatkozó adatkezelés legfeljebb a nyeremény átadásáig tart.

 1. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Játékos által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Játékos Pályázatának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja, vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

 1. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

 1. Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a  info@holidayintenerife.eu e-mail címre küldött, vagy a Lebonyolító székhelyére postai úton megküldött levelében.

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek.

A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

 1. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az  info@holidayintenerife.eu e-mail címen, vagy postai levél útján. Adatkezelő és Adatfeldolgozók a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 1. A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az  info@holidayintenerife.eu e-mail címeken tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható.

Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos pályázati e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Játékost más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

 1. Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 1. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 1. A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább.

Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. Adatfeldolgozás

 1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 1. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

 1. Az Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozók munkáját.

 1. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 1. Külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz vagy vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Játékos által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Játékosokat.

Pályázatot vagy belépést könnyítő külső szolgáltatók

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködik olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek pályázatot könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Játékosok számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, pályázati név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozók részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

Web analitika és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Játékos IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintás mérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Játékos készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintás mérők visszautasítására nincs lehetőség.

E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő web analitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc.; Google LLC.

 1. Adattovábbítási lehetőség

Jelen játékban beküldött Pályázatokkal kapcsolatban adattovábbításra csak annak a Játékos esetében kerül sor, aki a 7.1. pontban meghatározott Nyeremény nyertese.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, és a szerződés teljesítésében részt vevő Adatfeldolgozók a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben; azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő erőfeszítései ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Játékosnál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • nyertesség esetén nevüket és lakhelyüket (település megjelölésével) a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ weboldalán.
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését minden változtatás és eltérés nélkül.

12.14. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. A módosítás hatályossá válásához az egyes Játékosok beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

12.15. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR 77-79. cikkei, tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az Adatkezelő csak a GDPR és az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az Adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az Adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők munkatársaink is az  info@holidayintenerife.eu e-mail címen.

A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért Szervezőt/Lebonyolítót, illetve a Játékban résztvevő partnereiket semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják.

Szervező/Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyereményt biztosító szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

Amennyiben a Nyertes a Szervezővel történt egyeztetést követően a nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére.

Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt egyéb módon sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy a Játékost azonnali hatállyal egyoldalú döntése alapján kizárja a Játékból.

Bármilyen külső, nem a weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázatába, a Pályázatok beküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Btk. 375. §-a alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntette miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében – három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a jelen Szabályzat szerint szabályozott adatkörben az összes nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 11 db (tizenegy darab) Pályázat, a Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú nyereménynél kevesebbet adjon át vagy a Játékot sikertelennek nyilvánítsa.

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ weboldalon nyilvánosságra hozza a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

Ha a Játékos vásárlása közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ettől függetlenül a Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel és a játék időtartama alatt a vásárlás tényét igazoló számlával lehet.

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Szervező/ Lebonyolító bármikor – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból – jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is. A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Játékosokat a https://holidayintenerife.eu/nyerd-meg-alomutazasodat-tenerife-egzotikus-szigetere/ oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló esetleges jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2023. február 22.

 1. sz. melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája

Csomagok és tartalmai:

Kezdő Napozó Szelvénycsomag

 • 1 db esély, amellyel részt veszel a sorsoláson, hogy megnyerhesd az álomutazást Tenerife szigetére: 

·        Szállással 7 éjszakára 2 fő részére,

·        5 csillagos szállodában,

·        félpanziós ellátással, 

·        2 db egymás mellé szóló repülőjeggyel Budapest-Tenerife útvonalon oda- és visszaútra,

·        2 db 32 kg-os feladott poggyásszal és elsőbbségi beszállással,

·        Prémium privát transzferrel

·        2023. július 1- és augusztus 31 között.

 • Tenerife titkai útikönyv, e-book változata 17,99 € értékben
 • 50 € értékű utalvány, amelyet bármilyen 4 és 5 csillagos utazásra beválthatsz 2024. febr. 28-ig a Holiday in Tenerife.eu-n

A csomag ára: 

17,97 €

Haladó Napimádó Szelvénycsomag

 • 1 db esély, amellyel részt veszel a sorsoláson, hogy megnyerhesd az álomutazást Tenerife szigetére: 

·        Szállással 7 éjszakára 2 fő részére,

·        5 csillagos szállodában,

·        félpanziós ellátással, 

·        2 db egymás mellé szóló repülőjeggyel Budapest-Tenerife útvonalon oda- és visszaútra,

·        2 db 32 kg-os feladott poggyásszal és elsőbbségi beszállással,

·        Prémium privát transzferrel

·        2023. július 1- és augusztus 31 között.

 • Tenerife titkai útikönyv, e-book változata
 • 200 € értékű utalvány, amelyet bármilyen 4 és 5 csillagos utazásra beválthatsz 2024. febr. 28-ig a HolidayinTenerife.eu-n
 • Ezzel a csomaggal a fődíjjal együtt megnyerheted a 2 fő részére szóló jetski túrát is, hogy kipróbálhasd a száguldást az óceán hullámain.

A csomag ára: 

47,97 €

Profi Napvadász Szelvénycsomag

 • 1 db esély, amellyel részt veszel a sorsoláson, hogy megnyerhesd az álomutazást Tenerife szigetére: 

·        Szállással 7 éjszakára 2 fő részére,

·        5 csillagos szállodában,

·        félpanziós ellátással, 

·        2 db egymás mellé szóló repülőjeggyel Budapest-Tenerife útvonalon oda- és visszaútra,

·        2 db 32 kg-os feladott poggyásszal és elsőbbségi beszállással,

·        Prémium privát transzferrel

·        2023. július 1- és augusztus 31 között.

 • Tenerife titkai útikönyv, e-book változata
 • 250 € értékű utalvány, amelyet bármilyen 4 és 5 csillagos utazásra beválthatsz 2024. febr. 28-ig a HolidayinTenerife.eu-n
 • Ezzel a csomaggal a fődíjjal együtt megnyerheted a 2 fő részére szóló jetski túrát is, hogy kipróbálhasd a száguldást az óceán hullámain.
 • Ezzel a csomaggal a fődíjjal együtt megnyerheted a 2 fő részére szóló helikopteres túrát is, hogy madártávlatból csodálhasd meg Tenerife lenyűgöző déli partjait.

A csomag ára: 97,97 €

A csomagok és utalványok nem vonhatóak össze!

 1. sz. melléklet – A nyeremény részletesen

Fődíj:

Összesen: 1 db Tenerifei álomnyaralás a Holiday in Tenerife.eu-val

2.000.000ft értékben.

·        Szállással 7 éjszakára 2 fő részére,

·        5 csillagos szállodában,

·        félpanziós ellátással, 

·        2 db egymás mellé szóló repülőjeggyel Budapest-Tenerife útvonalon oda- és visszaútra,

·        2 db 32 kg-os feladott poggyásszal és elsőbbségi beszállással,

·        Prémium privát transzferrel

·        2023. július 1- és augusztus 31 között

Egyéb nyeremények:

Összesen: 3 db Élményvezetés Ferrari f12 Berlinetta

Összesen: 7 db Bálna és delfinnézős katamarános hajótúra

Különdíj:

-Ha fődíj, nyertese a középső vagy legnagyobb csomagot vette akkor különdíjként még kap hozzá egy double jetski túrát is 2 fő részére.

-1 órás double jetski túra 2 fő részére

–  Ha fődíj, nyertese a legnagyobb csomagot vette, akkor különdíjként még kap hozzá egy helikopteres utat.

– helikopteres „Déli Partvonal” túra két fő részére

A Nyeremények a nyertesekkel történt egyeztetést követően személyesen kerül átadásra. Az utazás időpontja és további részletei a nyertesekkel kerülnek egyeztetésre.

A fenti nyeremény készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem váltható át.

Vissza az előző oldalra

Vissza az előző oldalra