ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSRA

  

A jelen Általános Szerződési Feltételek Utazási Szolgáltatásra (a továbbiakban: Utazási Feltételek) egyrészről az utazásközvetítő:

Név: Sajtos Gábor

Székhely: Santa Cruz de Tenerife

Email cím: info@holidayintenerife.eu

a továbbiakban: Vállalkozó

Adószám: Y5186254-K

Turisztikai engedélyszám: I-0004569.1

másrészről az utazási szolgáltatást igénybe vevő személyre (a továbbiakban: „Utas”)

(a továbbiakban együtt: „Felek” vagy „Szerződő Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) illetve az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (Magyarországon átültette a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet) alapján kötendő utazási szerződésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Általános rendelkezések

1. A Vállalkozó és az Utas között utazási szerződés jön létre, amelyben az Utas a Vállalkozón keresztül utazási szolgáltatást vesz igénybe vagy utazási csomag igénybevételére irányuló utazási szerződés jön létre (a továbbiakban a kettő együtt utazási szerződéskét hivatkozva), amennyiben az utazási szolgáltatás mellett a Vállalkozó által kínált egyéb szolgáltatás igénybevételére jogosító jegyet is vásárol, vagy a belépésre jogosító jegy mellett szálláshely szolgáltatást is igénybe vesz az Utas Vállalkozón keresztül. Az utazási szerződés alapján a Vállalkozó köteles az Utas Vállalkozó által visszaigazolt megrendelésének, foglalásának meghatározott utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá az utazási csomagban megrendelt szálláshely szolgáltatás, egyéb szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban együtt: “utazás”) a jelen  utazási feltételekben közölt információk, tájékoztató adatok alapján, illetve a Vállalkozó által visszaigazolt megrendelésben, foglalásban rögzítettek szerint teljesíteni, az Utas pedig köteles a szolgáltatások átvételére és a részvételi/szolgáltatási díj (a továbbiakban: “díj”) megfizetésére.

Az utas/ tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó nem lefoglalja vagy előfizeti az adott szolgáltatásra szóló jegyet, hanem megvásárolja azt és továbbértékesíti azt Utas részére. A jegyvásárlást követően az adott jegyet lemondani, módosítani csak az adott szolgáltatásra vonatkozó jegyvásárlási szabályok alapján lehetséges.

2. A Felek közötti utazási szerződés a jelen utazási feltételek ismeretében papír alapon jön létre, amennyiben az Utas az utazást telefonon, vagy email-en keresztül foglalja le, abban az időpontban, amikor az Utas az aláírt utazási szerződés egy példányát email-en keresztül scannelve a Vállalkozó részére eljuttatja azt a Vállalkozó visszaigazolta és (amennyiben a szerződést ezt tartalmazza) az Utas a szükséges előleget megfizette.  

3. Az utazási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére közvetlenül a Vállalkozás bankszámlájára történő banki átutalással van mód. Megjegyzésként fel kell tüntetni a rendelés azonosítóját.  

4. Ha az Utas igazolt meghatalmazottja útján jár el, úgy a meghatalmazott által megkötött szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a meghatalmazó Utas válik. A meghatalmazott köteles minden, a szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót a meghatalmazó Utasnak haladéktalanul átadni. A meghatalmazás nem megfelelő teljesítéséből, az esetleges jogosulatlan eljárással felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.

5. A külföldi utazáshoz szükséges érvényes okmányok (útlevél, a Shengeni övezeten belül kártya formátumú személyi igazolvány) beszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása az Utas feladata, amelynek hiányából eredő kárért a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal. A vízum, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel, ezek elmulasztásából, megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik. Ha e rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Vállalkozó a 20. pontban rögzített elállási feltételeket lépteti érvénybe. Az Utas a Vállalkozó elérhetőségein és a külügyminisztérium honlapján informálódhat a beutazási feltételekről és a szükséges dokumentációról. A Vállalkozó a nem magyar állampolgárságú utasok esetében felhívja az Utas figyelmét arra, hogy az adott országba történő utazás előtt tájékozódjék az illetékes nagykövetségen a rá vonatkozó beutazási szabályokról.

6. A Vállalkozó az utazással kapcsolatban meghatározhat legalacsonyabb résztvevő számot. Ilyen esetben az utazás megvalósulásának feltétele a minimális résztvevőszám elérése. A Vállalkozó a minimális résztvevőszám elérését követően értesíti a már foglalással rendelkező utasokat. Amennyiben nem jelentkezik az utazásra a minimális létszámnak megfelelő résztvevő, a Vállalkozó az utazás napját megelőző 20. napig elállhat az utazási szerződéstől. Ilyen esetben a Vállalkozó nem köteles az utasnak az elállás miatt felmerült kárát megtéríteni.

Szolgáltatási díj

7. A szolgáltatási díj – az Utas-tájékoztatóban foglalt eltérő kikötés hiányában – magában foglalja: az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Vállalkozó eljárási díját, illetőleg szervezési költségét és az esetleges általános forgalmi adót. A Vállalkozó fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljes díjjal megfizetett utazások, illetve megvásárolt jegyek mindkét Fél által elfogadott feltételeit. Ez esetben a díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott díj.

8. A szolgáltatási díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját.

9. Utazási szerződés esetén a Vállalkozó a szolgáltatási díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig megemelheti, ha erre:

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),

b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték, sportesemény belépődíj),

vagy

c) deviza – az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása ad okot.

10. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. Ha a díj emelése a 8%-ot meghaladja, vagy a Vállalkozó a szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen változott, az Utast a bánatpénz fizetése nélküli elállás joga vagy szerződés módosításának joga illeti meg. Az Utas e jogok közül történő döntéséről köteles a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Ha az Utas a 8%-ot meghaladó díjemelés esetén a fenti okból eláll a szerződéstől, az Utas azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész) szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kára megtérítésére.  

11. A szerződés módosítása szükséges, ha a már megrendelt utazási szolgáltatást az Utas módosítani kívánja és a módosítást a Vállalkozó vállalni tudja. A jelen utazási feltételekben rögzített bánatpénz fizetési kötelezettség fennállása esetén, a jelen pontban meghatározottak szerint végrehajtott módosítás nem mentesíti az Utast a bánatpénz megfizetési kötelezettség alól.

12. Az Utas a Vállalkozóval kötött szerződésből fakadó jogait olyan harmadik személynek engedményezheti, aki megfelel az utazási feltételeknek, az Utas-tájékoztatóban foglaltaknak, a honlapon adott tájékoztatásnak. Az Utas az engedményezésről a Vállalkozót haladéktalanul és írásban tájékoztatni köteles. Az Utas tudomásul veszi, hogy az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező (Utas) és az engedményes (harmadik személy) egyetemlegesen felel.

13. Utazási szerződés esetén jelentkezéskor, a díj 40 %-ának megfelelő összegű előleget köteles megfizetni. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve ha a Vállalkozó külföldi közreműködőjével kötött szerződés szigorúbb kötelezettséget ró a Vállalkozóra, amelyre vonatkozóan az Utas-tájékoztatás ad minden esetben felvilágosítást. Ha a szerződésben rögzített fizetési határidőket az Utas nem tartja be, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, mely esetben az Utas által befizetett előleg kötbérként a Vállalkozót illeti.  

14. Utazási szerződés esetén, ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik a megrendelés elfogadása esetén a díj 100%-át kell megfizetnie az utasnak.

Elállás, bánatpénz

15. Utazási szerződés esetén a Vállalkozó legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.  

16. Utazási szerződés esetén ha a Vállalkozó nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el (az Utas érdekkörébe tartozó oknak minősül különösen az az eset, ha az Utas az utazás díját nem egyenlíti ki határidőben, vagy az Utas az utazásszervezéshez szükséges adatokat nem bocsátja a Vállalkozó részére) a szerződéstől az Utas azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő (rész)szolgáltatást kérhet, vagy a befizetett díj visszatérítésére tarthat igényt, illetve joga van a felmerült kár megtérítésére.  

17. Utazási szerződés esetén az Utasnak jogában áll a már megkötött utazási szerződéstől bármikor elállni, a jelen szerződésben meghatározott esetekben azonban az Utasnak bánatpénzt kell fizetnie. Az elállást írásban kell közölni a Vállalkozóval, ami a felek megállapodása alapján telefonon keresztül megerősített elektronikus levélben, vagy postai úton közölt elállást jelent. Az elállás gyakorlásának napja mind a két esetben az elállási nyilatkozat feladásának napja.  

18. Bánatpénz fizetése nélkül az Utas az utazási szerződés létrejöttét megelőzően (amelyre így tipikusan az előleg megfizetését megelőzően van mód), valamint utazás napját megelőző 14. napig, illetve a jelen utazási szerződésben külön kiemelt esetekben jogosult elállni. Egyes utazásoknál a költségmentes elállási határidő hosszabb is lehet, ezt a konkrét utazásra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza. Abban az esetben, ha az utazási csomag repülőjegyet is tartalmaz, az Utas tudomásul veszi, hogy a repülőgéppel történő szállítatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó szabályok az irányadóak, melyek minden esetben megtekinthetőek az adott légitársaság weboldalán.

19. Amennyiben az Utas:

– a szálláshely biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 15. – 8. nap között áll el, a szolgáltatás díjának 10%-át köteles bánatpénzként a Vállalkozó részére megfizetni;

  a szálláshely biztosítását is magában foglaló utazás esetén a szerződéstől az utazás napját megelőző 8.- 5. nap közötti elállás esetén, a bánatpénz mértéke a szolgáltatási díj 30%-a; 

 bármely esetben, ha az utazás napját megelőző 5. napnál későbbi elállás esetén a bánatpénz mértéke a szolgáltatási díj 100%-a.  

20. Lemondás (elállás) nélküli meg nem jelenés esetén az Utas által már befizetett összeg nem jár vissza, és kötbérként követelhető az Utastól az általa még meg nem fizetett szolgáltatási díj.  

21. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fakultatív program megrendelésével a díj a fakultatív program díjával emelkedik. A teljes (fizetendő) díj összege a jelen utazási feltételekhez csatolt, és a Vállalkozó által visszaigazolt megrendelésen, foglaláson, valamint a visszaigazoló email-ben kerül pontosan rögzítésre.  

22. Elállás esetén a Vállalkozó jogosult az őt bánatpénz jogcímén megillető összegnek a díjból történő levonására, megtartására. A fennmaradó összeg az Utast illeti. Ha az Utas által befizetett összeg nem fedezi a Vállalkozót megillető bánatpénz összegét, úgy az Utas köteles azt vagy a különbözetet legkésőbb az elállás időpontjától (az elállás illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül a Vállalkozónak megfizetni.

23. Ha az Utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, illetve ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is eláll az utazástól, a fentiekben meghatározottak szerint köteles a vonatkozó bánatpénzt megfizetni.

24. A Vállalkozó tájékoztatja az Utast (Ügyfelet), hogy az utazási szerződésre nem vonatkozik a távollévők közötti szerződéses rendelet előírásai szerinti 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, illetve felmondási jog.

25. Ha az Utas fakultatív programra befizet, ez azonban elegendő jelentkező hiányában elmarad, a befizetett összeget a Vállalkozó levonás nélkül visszatéríti az Utasnak. Ha az Utas az utazás megkezdése után az utazást bármilyen indokkal megszakítja, vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vesz igénybe, nem tarthat igényt az igénybe nem vett szolgáltatások árának visszatérítésére.

26. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, Vállalkozó köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, Vállalkozó köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas  

a. ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy

b. a megrendelő a felkínált helyettesítő szolgáltatást megfelelő, tényszerű indokkal nem fogadja el, a szolgáltató köteles a teljes befizetett díj viszszafizetésére.

Hibás teljesítés, kifogás

27. A Vállalkozó a jelen utazási feltételekben foglaltak szerint felel a Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelően teljesít, köteles a díjat arányosan leszállítani. A Vállalkozó nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően a Vállalkozó az utazási szerződés szerinti szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha a Vállalkozó ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a Vállalkozó utazási szerződés esetén – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.  

28. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a Vállalkozónak közölni; a közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős.  

Felelősség

29. A Vállalkozó felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen: ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.  

30. A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel az általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény következéséért – ide nem értve valamely harmadik személy, felelősségi körébe tartozó magatartását, illetve a túlfoglalás esetét –, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), s emiatt a szerződéstől elállni kényszerül, s ezzel az Utasnak esetlegesen kárt okoz. Az ezen okokból jelentkező esetleges többletköltségek az Utast terhelik. Az Utas tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó nem vállal felelősséget azért, ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Vállalkozó elállásáról az utast írásban, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal tájékoztatta.

31. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

32. A Vállalkozó felelősségvállalásának maximális mértékét a szerződés nem – vagy hibás teljesítéséből eredő károkért a szolgáltatás díjának, illetve a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza, és ezt az Utas tudomásul veszi.

33. Nem terheli felelősség a Vállalkozót azért, ha

a. az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok (vis maior) befolyásolják, és ezen okok valamelyike miatt az utazás elmarad vagy módosul, az ezen okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik,

b. az utazási csomagban jelzett fakultatív program bármely okból elmarad, vagy abból bármely okból kizárják az Utast.

34. Nem terheli felelősség a Vállalkozót a repülőgéppel közlekedő Utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által előre nem közölt, közbeeső leszállások, repülőgép csere esetén, valamint tudomásul veszi az Utas, hogy a légitársaságok indulási és érkezési időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik jelen szerződés részét.

35. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából átadta a Vállalkozónak vagy közreműködőjének, aki azt szabályszerűen átvette.

Vegyes rendelkezések

36. Online megkötött szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online jogügylethez kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

37. A Vállalkozó kifejezetten fenntartja a változtatás jogát, amelyről az Utast az utazás előtt tájékoztatja.  

38. A jelen utazási feltételekben, valamint az Utas-tájékoztatóban, továbbá az online foglalás során közölt információk, tájékoztató adatok alapján, illetve a Vállalkozó által visszaigazolt megrendelés, foglalásban rögzítettek szerint létrejött utazási szerződés megkötésével az Utas () kijelenti, hogy a fentiek tartalmát megismerte és útitársaival megismertette, illetve, hogy azt magára és útitársaira nézve, mint akaratával mindenben egyezőt kötelezőnek fogadja el.

39. Vállalkozó tenerifei székhelyű egyéni vállalkozás, aki a szolgáltatását határon át nyújtja más Európai Uniós, vagy az Európai Unió területén kívüli Utasok számára.  

40. A szerződést Vállalkozó a 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései alapján készítette elő, és a szerződésre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a fogyasztókra a saját tagállamában vonatkozó, eltérést nem engedő fogyasztóvédelmi szabályok szerinti védelem megilleti minden esetben a fogyasztót.

 

Nyilatkozom, hogy az utazást utasként (magánszemély esetén nem adóalanyként, jogi személy esetén saját nevemben, végső felhasználóként) veszem igénybe.

 

Kelt:  2021. 02. 27.